Η Ειδική αγωγή μέσα από μία κοινωνική και παιδαγωγική οπτική

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Σκοπεύει στην  παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους ανθρώπους με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μας αφορά όλους

Ο όρος «αναπηρία» είναι ένας όρος «ομπρέλα»

Χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε σωματική, αισθητηριακή, διανοητική ανικανότητα/ μειονεξία ή δυσλειτουργία που δημιουργεί περιορισμούς στη δραστηριότητα του ατόμου (π.χ. στην εκτέλεση σχολικών εργασιών ή στο το παιχνίδι) και στη συμμετοχή του σε σημαντικούς τομείς της ζωής (π.χ. εκπαίδευση, εργασία, ψυχαγωγία). Ο όρος «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ)» χρησιμοποιείται από το εκπαιδευτικό σύστημα ως συμπλήρωμα του όρου «αναπηρία» για να δοθεί έμφαση στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση οι άνθρωποι με αναπηρίες.

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσδοκά να επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους  να μετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία και να άρει, στο βαθμό που είναι εφικτό, τους περιορισμούς που απορρέουν από τις δυσκολίες τους και παρεμποδίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Για αυτό απαιτούνται τροποποιήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί η πρόοδος και η μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε μαθητή/της κάθε μαθήτριας.  Οι τροποποιήσεις αυτές απαρτίζουν την έννοια της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το μεγαλύτερο μέρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παρέχεται στα πλαίσια του γενικού σχολείου. Οι όροι Σχολική ένταξη/ Συμπερίληψη/ Συνεκπαίδευση χρησιμοποιούνται, παρά τις διαφορές τους, ως συνώνυμοι προκειμένου να περιγράψουν τη διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

 • φοιτούν στις ίδιες τάξεις με τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους
 • έχουν την ευκαιρία να μετέχουν στις ίδιες δραστηριότητες και μαθησιακές ρουτίνες
 • προοδεύουν μαθησιακά και κοινωνικά
 • είναι κοινωνικά αποδεκτοί από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους

Ποιες είναι οι κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών;

Με βάση την ελληνική νομοθεσία αλλά και τα διεθνή ταξινομικά συστήματα (π.χ. DSM-5, American Psychiatric Association [APA], 2013) μπορούμε να ταξινομήσουμε τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε κατηγορίες:

 • Νοητική Αναπηρία (Νοητική Καθυστέρηση)
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Διαταραχές Επικοινωνίας (Διαταραχές λόγου και ομιλίας)
 • Συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή
 • Αισθητηριακές Αναπηρίες Ακοής
 • Αισθητηριακές Αναπηρίες Όρασης
 • Κινητικές Αναπηρίες
 • Πολλαπλές αναπηρίες
 • Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα
 • Νοητικές ικανότητες & ταλέντα (χαρισματικότητα).

Η ύπαρξη αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δε σημαίνει ότι το άτομο μειονεκτεί σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και σε όλα τα περιβάλλοντα.

Η «ετικετοποίηση» με βάση το ιατρικό μοντέλο μήπως στιγματίζουν αυτούς τους ανθρώπους;

Η χρήση συγκεκριμένων ιατρικών όρων για την ταξινόμηση της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών έχει δεχθεί έντονη κριτική, αφού παραπέμπει στο ιατρικό μοντέλο το οποίο κυριαρχούσε για δεκαετίες στο πεδίο της ειδικής αγωγής.

Οι «ετικέτες»:

 • στιγματίζουν το παιδί και την οικογένειά του
 • επηρεάζουν αρνητικά την αυτοεκτίμησή του
 • εστιάζουν στις δυσκολίες του μαθητή/της μαθήτριας, αγνοώντας τις δυνατότητές του
 • αυξάνουν τον κίνδυνο οι εκπαιδευτικοί να έχουν χαμηλές προσδοκίες και να αποδίδουν τις δυσκολίες του εξ ολοκλήρου στη διαταραχή, παραβλέποντας τις ευθύνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • δημιουργούν τη λανθασμένη εντύπωση πως όλα τα παιδιά με μια συγκεκριμένη διάγνωση αποτελούν ομοιογενή ομάδα με ίδια χαρακτηριστικά και ανάγκες, αγνοώντας την εξατομίκευση.

Παρά τα μειονεκτήματά τους, οι «ετικέτες» εξακολουθούν να έχουν χρηστική αξία. Βοηθούν στη διάγνωση των δυσκολιών ενός ανθρώπου, άρα και στην ένταξή του σε μια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του στην εκπαίδευση. Το ζήτημα, ενδεχομένως, δεν είναι η ονομασία που θα χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών, αλλά η οργάνωση και έγκαιρη παροχή της κατάλληλης υποστήριξης που θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Στην Ελλάδα ποιοι μπορούν να διοριστούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά ανθρώπους με αναπηρία;

Με βάση τον Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και τις αλλαγές του από τον Ν. 4823/2021 οι εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση διορίζονται από τους αξιολογικούς πίνακες Α΄ (γενικής εκπαίδευσης) και  Β΄ (ΕΑΕ).  Σε αυτούς κατατάσσονται όσοι/όσες έχουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με πτυχίο ή πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων ή μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα,

Για την αξιολογική κατάταξή τους, ανάμεσα σε άλλα μοριοδοτείται και σε αυτόν τον πίνακα με δύο μόρια “Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών

Αν οι λειτουργικές ανάγκες δεν καλύπτονται από τον αξιολογικό πίνακα Β΄, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα Γ’. Σε αυτόν μπορεί να ενταχθεί κάποιος/α αν:

 • κατέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών ή
 • έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. ή
 • είναι εκπαιδευτικός γονέας παιδιών με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω.

Είναι λοιπόν στο χέρι του καθενός και της καθεμίας να ασχοληθεί με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η προκατάληψη και το στίγμα των ανθρώπων με αναπηρία σχετίζονται περισσότερο με την αποδοχή της διαφορετικότητας σε σχολικό και κοινωνικό επίπεδο και λιγότερο με την ορολογία που χρησιμοποιείται. Αν η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν καλλιεργηθεί τόσο στις σχολικές κοινότητες όσο και στους πολίτες μιας κοινωνίας, η αντικατάσταση ενός όρου δεν θα μειώσει τις αρνητικές του προεκτάσεις, καθώς και ο νέος όρος σταδιακά θα αποκτήσει την ίδια αρνητική αξία.

ΕΚΠΑ

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο specialeducation.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:
         

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε. – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.