Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες

Πρωταρχικό κίνητρο για την εκπόνηση της εργασίας αυτής αποτέλεσε η κοινωνική διάσταση του θέματος και το γεγονός ότι ο βασικός στόχος του επαγγέλματος του επιστήμονα της πληροφόρησης είναι η παροχή … Read More

Δυσλεξία και προβλήματα συμπεριφοράς: η οπτική και ο ρόλος των μητέρων

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων μητέρων με παιδιά με δυσλεξία για την ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά τους. Επιπροσθέτως, μελετήθηκαν: η επίδραση της διάγνωσης της … Read More

Άσκηση και αυτισμός

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταδειχθεί η σημασία της άσκησης σε παιδιά με αυτισμό. Ένα πρόγραμμα βασισμένο πάνω στη φυσική δραστηριότητα είναι εύκολο να εφαρμοστεί και έχει αποδειχθεί ότι … Read More

Μελέτη της φωνηεντικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με ΔΕΠ/Υ

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με ΔΕΠ/Υ και ειδικότερα της δεξιότητας αναγνώρισης των φωνηεντικών κατηγοριών. Ως ομάδα – στόχος … Read More

Δυσλεξία και Μαθηματικά

Σε αυτήν την εργασία περιγράφεται σφαιρικά το φαινόμενο της δυσλεξίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης, διαμέσου της επισκόπησης της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια ανάλυσης της … Read More

Μεταγνωστικές διεργασίες στην αναγνωστική κατανόηση παιδιών με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες

Τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, ιδίως αυτά που βρίσκονται στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, ενώ έχουν κατακτήσει σε κάποιον βαθμό την αναγνωστική ικανότητα (αποκωδικοποίηση), συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα κατανόησης … Read More

Σύνδρομο Down και Οικογένεια στην Ελλάδα

Στην εργασία αυτή αντικείμενο μελέτης αποτελεί η ελληνική οικογένεια μέλη της οποίας αποτελούν άτομα με Σύνδρομο Down. Εξειδικευμένα επιχειρήθηκε να προσεγγιστούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο της ελληνικής … Read More

Η κατανόησης των Αναφορικών Προτάσεων από παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Ο ρόλος της μορφολογίας

Τασιούδη Ματίνα Επιβλέπουσα: Σταυρακάκη Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρογλωσσολογίας Α.Π.Θ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της κατανόησης των Αναφορικών Προτάσεων από παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Τα δεδομένα της … Read More

Διδακτική Προσέγγιση και Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ανανιάδου Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα Μητροπούλου Βασιλική Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια, έπειτα από τις επισκέψεις στα ειδικά σχολεία, παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, νοητικά … Read More

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Βιβλιοθήκες

Πτυχιακή Εργασία της κ. Πολίτη Πανώριας, Τ.Ε.Ι Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. (ΑΜ:98/013) “Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης – … Read More

Η Επιθετικότητα

Μητσιώρη Μαρία, Ειδική Νηπιαγωγός Α.Π.Θ, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο Τ.Ε.Π.Α.Ε Θεσσαλονίκης Διδάσκουσα: Κοντοπούλου Μελανθία Η συνειδητή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς βοηθά το περιβάλλον συνεργασίας, τη διαδικασία … Read More

Ηλεκτρονικά Λεξικά Νοηματικής Γλώσσας: Παιδαγωγική Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση Κωφών. Η περίπτωση του spreadthesign και του sign360

Μόκα Βασιλική (8256), Παρασκευοπούλου Ευσταθία (8127) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Φίστα Ευαγγελία Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αναπτύσσεται σε δύο βασικά μέρη. Αρχικά θα παρουσιάσουμε δύο νέα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας, το … Read More

Σχεδιασμός Διδασκαλίας για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Ατόμων με Νοητική Αναπηρίας και Αυτισμό

Καραμπατζάκη Ελένη, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καρτασίδου Λευκοθέα Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες σχετικές με τον αυτισμό, τη νοητική αναπηρία και τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες. Επίσης, καταγράφεται … Read More

Πώς εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πως εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές δεν είναι εύκολο να αποσαφηνίσουν τον όρο «επιθετικότητα», τείνουν ωστόσο να τη διαφοροποιούν … Read More

Αντιληπτικο-Kινητικές Διαταραχές σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με και χωρίς Δυσκολίες Μάθησης

Τα παιδιά με δυσκολίες στην κινητική μάθηση συναντούν εμπόδια στην κατάκτηση και εκτέλεση των αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων. Σχετικές μελέτες έχουν αναδείξει τη συνύπαρξη αυτών των διαταραχών με μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνα … Read More