Μελέτη της φωνηεντικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με ΔΕΠ/Υ

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με ΔΕΠ/Υ και ειδικότερα της δεξιότητας αναγνώρισης των φωνηεντικών κατηγοριών. Ως ομάδα – στόχος … Read More

Πώς εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πως εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές δεν είναι εύκολο να αποσαφηνίσουν τον όρο «επιθετικότητα», τείνουν ωστόσο να τη διαφοροποιούν … Read More