Σύνδρομο Down και Οικογένεια στην Ελλάδα

Στην εργασία αυτή αντικείμενο μελέτης αποτελεί η ελληνική οικογένεια μέλη της οποίας αποτελούν άτομα με Σύνδρομο Down. Εξειδικευμένα επιχειρήθηκε να προσεγγιστούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο της ελληνικής … Read More

Κινητικές αναπηρίες σε παιδιά

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωμένο θεραπευτικό ομαδικό πλαίσιο όπου θα καταβληθεί η προσπάθεια περιορισμού των ελλειμμάτων (κινητικών – λειτουργικών … Read More

Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβουλευτικές δεξιότητες … Read More

Η λειτουργικότητα της ελληνικής οικογένειας παιδιού με ειδικές ανάγκες

Η οικογένεια ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες έχει να αντιμετωπίσει συνθήκες άγνωστες. Πέρα από τα προβλήματα ενοχής, τα συναισθηματικά προβλήματα των γονιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμώνται ούτε … Read More

Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Υποθέσεις εργασίας για τη διερεύνηση της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής και του προφίλ της οικογένειας

Η ερευνητική εργασία στοχεύει στην κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στις έρευνες που έγιναν τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες (1965-2005), με θέμα τη μελέτη του αυτισμού σε σχέση με την … Read More

Οδηγός για την οικογένεια: Το φάσμα του αυτισμού – Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Γ΄ Κ.Π.Σ. Επιχ. Πρόγραμμα: Ε.Π.Α.Ε.Κ., μέτρο 1.1, ενέργεια 1.1.4 “εκπαίδευση ΑμΕΑ” Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών ατόμων Ν. Λάρισας … Read More

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της χρόνιας σωματικής ασθένειας στο παιδί και την οικογένεια

Τα κριτήρια με τα οποία ορίζεται σαν χρόνια μία σωματική ασθένεια είναι η χρονική διάρκεια της ασθένειας, ο βαθμός σοβαρότητάς της, η επίδραση την οποία επιφέρει στην λειτουργικότητα του ατόμου … Read More