Υπ. Παιδείας: Ισότιμη η πρόσβαση στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, απάντησε σε σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειου Βιλιάρδου με θέμα “Παραμένουν ελλιπείς οι προβλέψεις του κεντρικού προϋπολογισμού του κράτους προκειμένου για την υποστήριξη των ανήλικων και ενήλικων ΑμεΑ που πάσχουν από αναπτυξιακές διαταραχές και αυτισμό”.

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία

Η Υφυπουργός προχώρησε σε παράθεση και κοινοποίηση στοιχείων, για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία, τους 13 Επιχειρησιακούς Στόχους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, το τι έχει γίνει σε επίπεδο νομοθεσίας, τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, τις Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και για την ίδρυση 544 ΣΜΕΑΕ σε όλη τη χώρα.

Η κα Μακρή απαντώντας παρέθεσε τα ακόλουθα:

Α. Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία

Σε σχέση συνολικά με ζητήματα που άπτονται της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση και της διασφάλισης λειτουργικών και κατάλληλων για αυτούς/ές σχολικών περιβαλλόντων, επισημαίνεται ότι επί του παρόντος υλοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υπό τον συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας που προβλέπει μία ευρεία σειρά δράσεων στον εν λόγω πεδίο. Στο ίδιο πλαίσιο, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έχει συντάξει και υλοποιεί το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Πρόσβαση στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία, το οποίο αποτελεί προέκταση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Β. 13 Επιχειρησιακοί Στόχοι για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει 13 Επιχειρησιακούς Στόχους, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω σε έργα και ενέργειες, με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και καλύπτει μία σειρά από καίριους τομείς παρέμβασης που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. Ανάμεσα στους εν λόγω στόχους, περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στον χώρο της αναπηρίας, η δέσμευση και διάθεση επαρκών ανθρώπινων και υλικών πόρων για την προώθηση της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης, η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η σύνδεση με την αγορά εργασίας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη Δια Βίου Μάθηση Εκπαίδευση και Κατάρτιση αλλά και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε όλους τους ανωτέρω τομείς και ειδικά σε σχέση με ζητήματα απόκτησης δεξιοτήτων, επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστήριξης της μετάβασης στην αγορά εργασίας, σημαντικές πρόοδοι έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

Γ. Τι έχει γίνει σε επίπεδο νομοθεσίας

– Εκδόθηκε ο Ν.4823/2021 (Α’136) με τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο, μεταξύ άλλων: ενδυναμώθηκαν τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), προβλέφθηκε η παροχή προγραμμάτων έγκαιρης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης, θεσπίστηκε ο ρόλος του Υπεύθυνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια- Λύκεια με στόχο την προώθηση της ένταξης των αποφοίτων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. σε θέσεις του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας [άρθρο 94). Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο ζήτημα και για να ενισχυθεί ο θεσμός της μαθητείας στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), δόθηκε δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» σε νέους και νέες με αναπηρία, κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας αυτών. Τα θέματα που σχετίζονται με τη Μαθητεία αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ρυθμίζονται με το άρθρο 36 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α/21-12-2020) και την υπό στοιχεία 113530/Κ5/13.10.2023 Υ.Α. (ΦΕΚ 5953 Β) με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», άρθρο 20 «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜ ΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕ ΙΟΥ».

– Εκδόθηκε ο Ν. 4692/20 με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» με τον οποίο θεσπίστηκαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που εισήχθησαν στο πρόγραμμα σπουδών όλων των τύπων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, επαγγελματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης. Σε αυτό το πλαίσιο, εξεδόθησαν μια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή του θεσμού και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

– Εκδόθηκε ο Ν. 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” , στον οποίο υπάρχουν πολλές προβλέψεις για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

– Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 5082/2024 (Α’9), τα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) για άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω Νόμου «Για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία τα οποία τεκμηριωμένα δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Σ.Α.Ε.Κ. που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, προς τον σκοπό της αντιμετώπισης ειδικών συνθηκών ή συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας, δύναται να ιδρύονται Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία. Για την ίδρυση Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία εκπονούνται εξειδικευμένες μελέτες που προτείνει η Κ.Ε.Ε…». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 5082/2024 (A’ 9), «Για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία τα οποία τεκμηριωμένα δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Ε.Σ.Κ. που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, προς τον σκοπό της αντιμετώπισης ειδικών συνθηκών ή συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας, δύναται να ιδρύονται Ε.Σ.Κ. για άτομα με αναπηρία. Για την ίδρυση Ε.Σ.Κ. για άτομα με αναπηρία εκπονούνται εξειδικευμένες μελέτες που προτείνει η Κ.Ε.Ε..»

Δ. Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή

Επισημαίνεται ,ακόμη, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί διορισμοί 4.739 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και 1.590 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Ε. Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί ευρείες δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων, στην οποία συμπεριελήφθησαν ζητήματα ανταπόκρισης στις ετερογενείς ανάγκες μαθητών. ΣΤ.

Μεταβολές σχολικών μονάδων

Περαιτέρω, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων, που αφορούν σε Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις σχολικών μονάδων και οι οποίες ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος, εκδίδεται εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές Εκπ/σης καλούνται, εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος, να εισηγηθούν τις όποιες Σχολικές Μεταβολές και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι αρμόδιοι Δήμοι να γνωμοδοτήσουν ως προς αυτές. Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Για τις σχολικές μεταβολές που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2024-2025 έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 118145/ΓΔ4/20-10-2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ζ.

Έχουν ιδρυθεί 544 ΣΜΕΑΕ σε όλη τη χώρα

Τέλος, σημειώνεται ότι στην επικράτεια έχουν ιδρυθεί 210 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, τρία (3) εκ των οποίων εξειδικεύονται στον Αυτισμό,154 Ειδικά Νηπιαγωγεία, τρία (3) εκ των οποίων εξειδικεύονται στον Αυτισμό, 9 Ειδικά Γυμνάσια, 4 Ειδικά Λύκεια, 68 Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και 99 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ). Σε αυτές τις σχολικές μονάδες φοιτούν και εκπαιδεύονται μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανάμεσα στους οποίους και μαθητές με αυτισμό.

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο specialeducation.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:
         

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε. – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.