ΚΕΔΑΣΥ: Τι είναι και από ποιους στελεχώνονται σύμφωνα με το Νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας

Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) θα αποκαλούνται πλέον τα ΚΕΣΥ, όπως ορίζεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών».

Μεταξύ άλλων, καθορίζονται ο σκοπός και αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιοχές αρμοδιότητας και η στελέχωσή τους.

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 9

Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

2. Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

3. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής:

α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:

αα) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εμποδίων στη μάθηση των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αβ) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα μέσα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

αγ) Η εισήγηση στη σχολική μονάδα για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και η εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή κατ’ οίκον.

αδ) Η πρόταση στη σχολική μονάδα για την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης.

αε) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008.

αστ) Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

αζ) Ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλογων προσαρμογών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα ή στο σπίτι, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, καθώς και η υποστήριξη κάθε αρμόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης και παραμονής των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α΄88).

αη) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης  εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη΄, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη΄.

αι) Η εισήγηση προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε..

αια) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

β) Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και  ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων:

βα) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, μέσω προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών.

ββ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.

βγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων:

γα) Η ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, η πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

γβ) Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

γδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

γε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:

δα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

δβ) Η παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα για τα ανωτέρω ζητήματα.

δγ) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης.

δδ) Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Α.Ε.Ι., καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής υγείας.

δε) Η παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης για τους γονείς ή κηδεμόνες, στην περιοχή  αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων ή άλλων δράσεων.

δστ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.

4. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 3 και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και τις λοιπές  δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

5. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι Ε.Δ.Υ. εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

7. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 15. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

8. α) Ως προς την περ. β΄ της παρ. 7 ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.

αβ) Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες  σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα  της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο  υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων. ​ Αν στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 15. Αν στη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά  στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

β) Ως προς την περ. γ΄ της παρ. 7 ισχύει η υποπερ. αα΄ της περ.  α΄ της παρούσας.

9. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανατίθεται σε ειδική επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ειδική επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, ε) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και στ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30. Οι θέσεις των περ. γ΄ έως στ΄ καλύπτονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) ή τις Ε.Δ.Ε.Α. που λειτουργούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008. Για τη λειτουργία της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, καθώς και κατά την παύση της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13, υποβάλλουν εκθέσεις αποτίμησης της λειτουργίας τους στην επιτροπή παρακολούθησης της παρ. 1 του παρόντος, στις οποίες καταγράφονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, τις αξιολογικές εκθέσεις που εκδόθηκαν ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης με βάση τις ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και η αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12. Στις εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου μνημονεύεται ειδικά η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄199). Στη συνέχεια, η επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτός ενεργεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 11

Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα.

αβ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

αγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα.

αδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη.

αε) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.

β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:

βα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

βγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία.

βδ) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή.

βε) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω.

βστ) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Ίλιον.

βζ) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη.

βη) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τον Άγιο Δημήτριο.

βθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη.

βι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα στις Αχαρνές.

βια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα.

βιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

βιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:

γα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.

γβ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα.

γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο.

γδ) Χίου με έδρα τη Χίο.

δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:

δα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.

δβ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:

εα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά.

εβ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά.

εγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.

εδ) Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.

στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:

στα) Άρτας με έδρα την Άρτα.

στβ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα.

στγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.

στδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.

ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:

ζα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα.

ζβ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.

ζγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο.

ζδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.

η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

ηα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο.

ηβ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.

ηγ) Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι.

ηδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.

θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:

θα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια.

θβ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη.

θγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

θδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς.

θζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη.

θη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα.

θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες.

θι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.

ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:

ια) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.

ιβ) Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

ιγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.

ιδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.

ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:

ιαα) Σύρου με έδρα τη Σύρο.

ιαβ) Νάξου με έδρα τη Νάξο.

ιαγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο.

ιαδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο.

ιαε) Κω με έδρα την Κω.

ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:

ιβα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο.

ιββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη.

ιβγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.

ιβδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη.

ιβε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.

ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:

ιγα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά.

ιγβ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα.

ιγγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι.

ιγδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία.

ιγε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.

2. Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή λειτουργούν περισσότερα από ένα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η περιοχή αρμοδιότητάς τους καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.

Άρθρο 12

Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 47. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, προΐσταται του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από την επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕΔ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 10.

2. Σε κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστάται Ολομέλεια που αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια συγκροτεί τις διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, για τη διαχείριση των επιστημονικών και παιδαγωγικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του κέντρου.

3. Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνος για τη διοικητική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνη για την επιστημονική και παιδαγωγική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποφασίζει για:

α) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη των σκοπών του, σύμφωνα με το άρθρο 9,

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,

γ) την αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και κατά την παύση της λειτουργίας του κέντρου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

5. Οι εκθέσεις του προγραμματισμού δράσης και της αποτίμησης της λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 10. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρίζονται, με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στο ηλεκτρονικό σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α΄71), σε ειδικά διαμορφωμένα για τον σκοπό αυτόν πεδία.

Άρθρο 13

Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Για τη στελέχωση των  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατόν είκοσι (1120) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις,

αβ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

αγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν τρεις (103) θέσεις,

αδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις.

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):

βα) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις,

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο  (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέσεις,

βδ) Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): πενήντα τρεις (53) θέσεις,

βε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βστ) Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις.

γ) Διοικητικών υπαλλήλων:

γα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: τριάντα επτά (37) θέσεις,

γβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: εξήντα (60) θέσεις.

2. Οι θέσεις της παρ. 1, για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την απόφαση της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παρ. 1 κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια απόφαση.

3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., τα μέλη του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα υπόλοιπα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, αρμόδιο είναι το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

Άρθρο 14

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελείται από: α) τον διευθυντή ή προϊστάμενο της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, καθώς και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να συμμετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι υπηρετούν στην Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η Ε.Δ.Υ.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. μπορεί να καλούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και μέλη του Ε.Ε.Π. της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι: η α) εισήγηση προς τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και β) η συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους μαθητές της σχολικής μονάδας. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄199), για ένα ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στην Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν μέλη του Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 15

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όλων των βαθμίδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της Ε.Α.Ε.. Τα Σ.Δ.Ε.Υ. έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα ιδίως:

α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,

β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την  ένταξη  των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και

γ) η υποστήριξη των Τ.Ε., της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε (5) σχολικές μονάδες. Ομοίως στο Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να λειτουργούν έως πέντε (5) Ε.Δ.Υ.. Η Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική μονάδα, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική μονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου.

3. Η Ε.Δ.Υ. συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

α) Τον διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.

γ) Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.

δ) Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περ. γ΄ και δ΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της περ. β΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του διευθυντή ή προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.

Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περ. γ΄ και δ΄ συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ..

Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει μία εκ των δύο ειδικοτήτων των περ. γ΄ και δ΄ ή δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης μέλους του Ε.Ε.Π. μίας εκ των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το μέλος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με σκοπό τη συμμετοχή στη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της στις σχολικές μονάδες του Σ.Δ.Ε.Υ..

4. Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ. 3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την απόφαση της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26. Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π. με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό. Για την στελέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26, δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ε.Δ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές μέλη του Ε.Ε.Π.. Προϊστάμενος των μελών του Ε.Ε.Π. της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ε.Δ.Υ. ασκεί,  σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης και συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη σχολική τάξη με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στη σχολική μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα για παρεμβάσεις και παραπέμπει τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη στις ειδικές αρμόδιες δημόσιες  υπηρεσίες. Αν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης, συνεργάζεται με Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή ιατρικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

δ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Ε.Π.Ε. για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, τους βασικούς άξονες του οποίου εξειδικεύει σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, υποστηρίζει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική πορεία των μαθητών και εφαρμόζει πρόγραμμα υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών που δέχονται κατ’ οίκον διδασκαλία.

ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς.

στ) Υποστηρίζει τη σχολική μονάδα και τους μαθητές κατά τη μετεγγραφή ή την μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

ζ) Παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 9 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος, μαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και προσαρτάται έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. σχετικά με: ζα) το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και ζβ) τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

η) Συνεργάζεται με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 9, και, ιδίως, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου της σχολικής μονάδας.

6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται υποχρεωτικά με:

α) τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε., εάν υφίσταται, ή εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης της σχολικής μονάδας,

β) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος φοίτησης συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. με δικαίωμα ψήφου,

γ) τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας,

δ) μέλη του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. οποιασδήποτε ειδικότητας κριθεί απαραίτητο, που υποστηρίζουν τους μαθητές της σχολικής μονάδας ή υπηρετούν στα όρια του Σ.Δ.Ε.Υ. ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

ε)  τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για τα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν. Οι όροι της συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κηδεμόνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες  σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα  της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο  υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων. ​​Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαμόρφωση της εισήγησης για το Ε.Π.Ε. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο.

8. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών. Οι ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται να καλούνται από τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Δ.Υ. ή από τον σύλλογο διδασκόντων όμορων ή γειτνιαζόντων σχολικών μονάδων, στις οποίες ομοίως δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειμένου να εισηγούνται για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα , καθώς και για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.

9. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της. Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Πριν από την έκδοση αξιολογικής έκθεσης, απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

10. Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με τα μέλη του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω: α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔ.Υ. με μέλη του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

11. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν τον πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β΄ της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

12. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπικουρούμενος από εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης ή μέλος του Ε.Ε.Π. των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό.

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο specialeducation.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:
         

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε. – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.